Ffyniant yn y galw am addysg Gymraeg yng Nghaerffili

24/08/2011

Mae rhieni hyd a lled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn fwyfwy awyddus i’w plant dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dengys ffigyrau a gafwyd gan Sir Caerffili yn ddiweddar  y bydd 700 ychwanegol o blant oed ysgol gynradd angen addysg drwy gyfrwng y Gymraeg erbyn 2016 a thua 1,000 o ddisgyblion  uwchradd erbyn 2020. Mae hyn yn darlunio’r ffyniant yn y galw am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg dros yr holl fwrdeistref sirol. 

Mae nifer fach o lefydd dros ben yn ambell i Ysgol cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd ond erbyn 2016 bydd newid aruthrol gydag ond 15 disgybl yn ormod. 

Mae mwy na 200 o blant oed ysgol gynradd yn teithio o ardal Bedwas Machen i ysgolion yng Nghaerffili. Hefyd, mae  nifer tebyg yn teithio i Ysgol Gyfun Cwm Rhymni yn Fleur de Lys, sydd eto’n amlygu’r galw cryf am addysg cyfrwng Cymraeg ym masn Caerffili. 

Mae gan Ysgol Gyfun Cwm Rhymni 49 lle sbâr ar hyn o bryd ond mae hyn i newid yn ddramatig gan y bydd  80 yn ormod o blant yno erbyn Medi 2013, gan godi i 900 erbyn 2020. 

Dywedodd y Cynghorydd Phil Bevan, Plaid Cymru, Aelod Cabinet dros Addysg: “Mae’r rhagamcaniadau diweddaraf hyn yn amlygu poblogrwydd cynyddol addysg drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn y fwrdeistref sirol a’r galw am gwrdd â’r galw hwn gan rieni sydd am i’w plant gael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 

“Yn Ysgol Cwm Rhymni ym Medi 2013 mae’r galw pennaf. Mis Medi nesaf bydd 21 o ddisgyblion yn ormod  yno ond y flwyddyn ganlynol bydd hyn yn codi i fwy na 80 ac i dros 700 yn 2016, niferoedd na ellir darparu ar eu cyfer fel y mae pethau ar hyn o bryd. 

“Deallwn fod galw cynyddol am addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws de-ddwyrain Cymru gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd a Thorfaen.”