Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili

03/09/2011

Mae’r cynghorydd Lynne Hughes wedi bod yn trafod ei phryderon ynglŷn â lefelau amddifadedd ar Barc Lansbury, Caerffili.

Roedd  y cynghorydd Hughes, sy’n cynrychioli ward St James, yn siarad wedi i Fynegai Cymreig Amddifadedd  Lluosol (WMD) 2011 osod Parc Lansbury fel y gwaethaf ond un yng Nghymru y tu ôl i ardal yn y Rhyl.

Dywedodd Lynne Hughes: “Rydw i’n pryderi’n ofnadwy am y newyddion.  Fodd bynnag, rhaid cofio mai mesur amddifadedd cymharol wna’r WMD. Ac felly mae newid yn y drefn gan un ardal yn gallu bod am i ardal arall newid ei safle, yn hytrach na bod lefel amddifadedd St James wedi cynyddu.

“Yr hyn yr ydw i yn gwybod, beth bynnag, yw bod ardal 3 St James, sy’n cynnwys Parc Lansbury, wedi bod  y un o ardaloedd a’r amddifadedd mwyaf yn y sir yn 2005, 2008 a nawr yn 2011.

Mae’r prif bolisïau  sy’n effeithio ar dlodi ac amddifadedd yn perthyn ar lefel  San Steffan a’r Cynulliad Cenedlaethol. Mae’n glir na aed i’r afael â gwir achosion amddifadedd: diweithdra neu waith am gyflogau isel iawn, afiechydon parhaol, lefelau isel sgiliau.  Methodd y Llywodraeth Lafur flaenorol, y glymblaid bresennol yn San Steffan a Llywodraeth Cymru dan arweiniad Llafur yn hyn.

“Bu nifer o fentrau i fynd i’r afael â’r achosion sydd wrth wraidd amddifadedd ond dydyn nhw ddim yn cael yr effaith y dylent eu cael, yn enwedig ym Mharc Lansbury.

“Y Blaid Lafur fu’n cynrychioli’r ardal hon yn San Steffan ac yng Nghaerdydd. Mae’n amlwg iddynt  fethu’r bobl yn y cymunedau hyn, fel y maent wedi gwneud mewn ardaloedd eraill o’r Cymoedd.”

Dywedodd y Cynghorydd Plaid Cymru y byddai adeiladu ysgol newydd a chanolfan integreiddiedig i blant yn Ysgol Gynradd St James, yn darparu cyfleusterau addysgu gwych a chefnogaeth deuluol i helpu plant yr ardal tuag at y dechrau gorau mewn bywyd.  “Mae’r cyngor, dan arweiniad y Blaid, hefyd wedi cydnabod y straen aruthrol ar incwm teuluol ar hyn o bryd oherwydd costau uwch bwyd, egini a thanwydd, gan  rewi treth y cyngor eleni gyda’r bwriad o wneud yr un peth yn 2012.”

Mae’r cynghorydd Hughes wedi gofyn i arweinydd y cyngor, Allan Pritchard i drefnu bod yr achos yn cael ei drafod yn y Cabinet mor gynted a bo modd.