CURFA I DRIGOLION CAERFFILI PAN ROEDD LLAFUR MEWN GRYM

08/09/2011

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn talu’n ormodol drwy gynnydd yn nhreth y cyngor pan mae Llafur yn rheoli’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, dengys ffigyrau diweddar.

Yn ystod pob blwyddyn ers i’r Blaid gymryd rheolaeth o’r cyngor dair blynedd yn ôl, bu’r cynnydd yn nhreth y cyngor yn is nag a fu dan y weinyddiaeth Lafur flaenorol.  

O dan Llafur bu’n rhaid i dalwyr Band D ddod o hyd i £136 ychwanegol o dreth y cyngor dros gyfnod o bedair blynedd, tra yn ystod y tair blynedd y bu’r Blaid yn gyrru’r biliau allan bu’r cynnydd ond yn £45.34 - bron i £100 YN LLAI i bob tŷ. Bwriad y Blaid yw rhewi treth y Cyngor ar gyfer 2012-13.

Ac ers 1988 y cynnydd cyfartalog o dan Llafur oedd 5.68 y cant, bron ddwywaith cymaint o’i gymharu â 3.59 y cant y Blaid.

Dywedodd y Cynghorwr Allan Pritchard, arweinydd cyngor Caerffili: “Bu cynghorydd Llafur mor haerllug  â beirniadu’r Blaid am y penderfyniad i rewi treth y cyngor. Mae hyn am ei fod am i unigolion a theuluoedd dalu mwy.

“Mae’r ffeithiau yma, yn ddigon clir. Cymer Llafur lawer mwy allan o incwm pobl mewn treth y cyngor nag a wna’r Blaid - mewn gwirionedd bron i £100. Efallai y dylai ofyn i bobl y fwrdeistref sirol - ydyn nhw am dalu codiadau Llafur neu byddai hi’n well ganddyn nhw awdurdod gwerth am arian y Blaid?

“Credwn ei bod yn bwysig helpu unigolion a theuluoedd yn ystod adeg anodd lle mae swyddi’n mynd, cyflogau’n cael eu rhewi neu eu torri a thaliadau am fwyd ac egni yn codi. Dyna pam y gwnaethom ni rhewi treth y cyngor yn 2011-12 a’n bwriad yw gwneud yr un fath y flwyddyn nesaf.  Nid gimig mo hyn - oherwydd gall pobl weld y gwahaniaeth yn eu pocedi. “

Ychwanegodd Colin Mann, Dirprwy Arweinydd Cyngor Caerffili: “Ni ellir gwadu’r ffeithiau. Mae trigolion Caerffili yn talu mwy – llawer mwy – o dan Llafur. Dengys hyn beth gewch chi pan mae gwleidyddion y Blaid yn rhedeg pethau’n lleol yn hytrach na Llafur.

“A gorfodwyd codiadau gan Lafur yn ystod y dyddiau da tra y bu’n rhaid i’r Blaid weithio yn ystod dirwasgiad a chaledi mawr.”   

 NODIADAU

Blwyddyn Ariannol      Band D     Cynnydd Ariannol Cyfwerth         Cynnydd %

  Ers 1998

 Cynnydd cyfartalog dan Lafur     5.8%

Cynnydd cyfartalog dan y Blaid   3.9%