Saith rheswm i bleidleisio dros Blaid Cymru yn etholiadau sir Caerffili

17/03/2017

Heddiw dadorchuddiodd  Plaid Cymru eu saith addewid i bleidleiswyr cyn etholiadau’r cyngor lleol ym mis Mai.   

Mae’r addewidion yn cynnwys gwrthwynebu adeiladu ar gaeau gwyrdd cyn defnyddio tiroedd eraill, dod â diwedd i sgandal cyflogau’r prif swyddogion a chynnal gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus drwy fynd i’r afael â materion megis, sbwriel, tipio difeddwl, baw cŵn, cyflwr heolydd a chreu mwy o ranbarthau 20 mya. 

Saith addewid ar gyfer ’17  

BYTH ETO  - Y Miliynau a wastraffwyd ar sgandal Uwch Swyddogion. 

 GWRTHWYNEBU adeiladu ar gaeau gwyrdd gwerthfawr cyn defnyddio tiroedd eraill..

 GLANHAU'r sir drwy glirio sbwriel gyda llymach gorfodaeth ar dipio di feddwl a baw cŵn  

 BUDDSODDI yn ein heolydd a’n palmentydd wrth fynd i’r afael â pheryglon tyllau yn y ffordd. 

 CEFNOGI cymunedau lleol trwy gyflogi gwardeiniaid traffig i fynd i’r afael â phroblemau parcio a chreu mwy o ranbarthau 20mya.

 YMLADD  am well gwasanaethau gofal brys yn Ysbyty Ystrad Mynach.   

 GWEITHIO   gyda phartneriaid i fynd i’r afael ag argyfwng cartrefi fforddiadwy. 

 Dywed y Cynghorydd  Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru sydd ag ugain o aelodau ar hyn  o bryd ar yr awdurdod sirol: “Bu’r pum mlynedd ddiwethaf o dan Lafur yn drychinebus gyda’r holl gam rheoli, treth y cyngor yn codi a dirywiad sylweddol yn y gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd. 

“Mae’r cyhoedd wedi dweud wrthon ni pa welliannau maen nhw am weld ac mae’n addewidion ni yn adlewyrchu hynny. Maen nhw’n dweud wrthon ni eu bod yn teimlo nad ydyn nhw’n  cael gwerth am yr arian maen nhw’n talu mewn treth i’r cyngor ac yn cyfeirio at ofid gwirioneddol ynglŷn â sbwriel, tipio di feddwl, baw cŵn a’n heolydd a’n palmentydd.  

“Teimlant fod ffabrig cyhoeddus y fwrdeistref sirol wedi dirywio tra gwastraffwyd miliynau o bunnoedd ar ffars cyflogau uwch swyddogion  gan Lafur. Pe etholid gweinyddiaeth Plaid Cymru ym mis Mai, byddem yn sicrhau na chaiff prif swyddogion  byth godiadau cyflog anferthol tra fod cyflogau gweithwyr cyffredin y cyngor yn cael eu dal i lawr. 

 “Mae gan bleidleiswyr ddewis rhwng gweinyddiaeth Lafur sydd allan o gysylltiad ac sydd wedi  eu hesgeuluso,  a grŵp Plaid Cymru sy’n benderfynol o sicrhau gwelliannau i’r gwasanaethau cyhoeddus. Ni chynrychiolir yr un blaid arall ar yr awdurdod. Felly os yw pobol am gael gwared ar Lafur, pleidlais dros Blaid Cymru yw’r unig ddewis.”