Cost Rheoliad Llafur i CHI

19/04/2017

Colin Mann

Canlyniad rheoliad Llafur ar gyngor Caerffili yw treth  y cyngor yn codi BEDAIR gwaith lefel Plaid Cymru.

Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf o weinyddiad Llafur mae biliau gweinyddu wedi codi ar gyfartaledd rhyfeddol o dros £27 y flwyddyn, ar sail yr hyn a delir ar Fand D.

Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf o reoliad Plaid Cymru rhwng 2008 a 2012 roedd y codiadau, ar gyfartaledd, ychydig dros £6 y flwyddyn - sy’n cynnwys dwy flynedd pan rewyd Treth y Cyngor ac felly doedd dim codiad o gwbl.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru : “Mae gan Blaid Cymru record ragorol o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus heb gosbi pobol drwy eu pocedi.

 

“Dros y pum mlynedd ddiwethaf mae Llafur wedi codi treth y cyngor o fwy na £100. Ar yr un pryd, rydym wedi gweld cyflwr heolydd a phalmentydd yn dirywio a methiant i fynd i’r afael â mwy a mwy o sbwriel, tipio difeddwl a baw cwn.

“Pan rydych yn camu allan o’ch cartref neu ymweld â chanol tref brysur dylech chi ddisgwyl gweld heolydd a phalmentydd taclus heb sbwriel na baw cwn. Ond maen nhw wedi methu.

“Maen nhw wedi gwastraffu arian ar y Cynllun Datblygu Lleol trychinebus, sy’n bygwth ein caeau gwyrdd gan achosi gofid dianghenraid i bobol. Mae miliynau o bunnoedd wedi’u gwastraffu ar ffiasco cyflogau’r prif swyddogion – mae hwnnw, ar hyn o bryd, cyfwerth â £36 i bob oedolyn yn y fwrdeistref, ac yn dal i godi.

“Eto, ar yr un pryd, mae cynghorwyr Llafur hŷn wedi gwarchod eu buddiannau drwy barhau i wrthod gostwng y nifer o aelodau sydd yn y Cabinet.”