Codi pryder dros gau canolfan hamdden Pontllanfraith wrth i fwy ei defnyddio

20/10/2017

Beirniadwyd cynlluniau gan gyngor Llafur Caerffili i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith gan Blaid Cymru, pan ddatgelwyd fod mwy o bobol yn ei defnyddio.

Dengys gwybodaeth a gafodd Steffan Lewis, Islwyn, aelod Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru fod y nifer o bobol sy’n defnyddio’r ganolfan wedi cynyddu'r llynedd o bron 27% o 71,811 yn 2012-13 i 91,074 yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. I fyny i fis Hydref 2017 roedd 38, 029 wedi defnyddio’r ganolfan yn 2017-18.

Yn ychwanegol, cynhelir 11 dosbarth yn y ganolfan yn wythnosol a chynhelir rhai ddwywaith yr wythnos oherwydd y galw.

Dywedodd cynghorydd tref y Coed Duon, Zoe Hammond, sydd yn byw ym Mhontllanfraith, ac sydd wedi mynychu cyfarfodydd cyhoeddus am ddyfodol y ganolfan, “Dewch i ni fod yn glir, dydy’r cynnig i gau’r ganolfan ddim i wneud á’r ffaith nad yw yn cael ei defnyddio, ond y ffaith nad yw’r cyngor Llafur am fuddsoddi arian ar welliannau.

“Mae yna deimlad ymhlith y rhai sy’n defnyddio’r lle fod y cyngor eisoes wedi penderfynu ac ond yn mynd drwy’r symudiadau i geisio dangos eu bod yn gwrando ar y bobol, Dydy nhw ddim.

“Mae’r dosbarthiadau yn y ganolfan wedi’u bwcio’n llawn ac mae’r cyrtiau yn boblogaidd iawn a bydd dim byd yn eu lle yn lleol os cant eu cau. Er enghraifft mae Clwb Rygbi Ieuenctid y Coed Duon yn unig yn defnyddio’r cae 3G dair noson yr wythnos ar gyfer dau grŵp gwahanol.

“Bydd yn rhaid i nifer o bobol deithio ymhellach i geisio cyfleusterau amgen tra bydd rhai yn rhoi’r gorau iddi, yn enwedig y rhai sy’n dibynnu ar fysiau. Cawn ein hannog i gadw’n heini ac i ymarfer ac eto mae’r cyngor yn lleihau’r cynigion ar gyfer y trigolion.

“Ydy hi’n dod i lawr i gost  o ailosod y TG a rennir ar y safle gyda’r ysgol gyfun cyn ei chau? Rydw i’n amau fod y cyngor yn gweld y tir, lle saif y ganolfan, yn ased sylweddol y gallant werthu i ddatblygwyr.”

Mae ymgynghoriad y cyngor ar ddyfodol y ganolfan yn rhedeg tan Dachwedd 10fed, 2017 ac mae’r Cynghorydd Hammond wedi annog trigolion i ymateb i holiadur ar ddyfodol y ganolfan drwy www.caerphilly.gov.uk/involved/Consultations/Proposed-closure-of-Pontllanfraith-Leisure-Centre

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Mae llawer o bobol yn ei chael hi’n anodd deall pam y mae Llafur am gau canolfan sydd mor boblogaidd â lle bu’r fath gynnydd mewn defnydd rhwng 2012 a 2017.

“Mae i weld yn glir fod Llafur yn gweld hyn yn gyfle i gael arian yn eu dwylo wrth werthu’r tir tra’n anwybyddu’r effaith ar ddefnyddwyr. Mae hyn yn fater byr ei olwg iawn ac yn gwneud dim byd i gefnogi’r agenda byw yn iach.”