Cynghorwyr y Blaid yn mynnu gweithredu er mwyn dod i ben ag adeiladu tai yn groes i ddymuniadau lleol

20/11/2017

Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn galw am oediad gan Lywodraeth Cymru tan y bydd gan gyngor Caerffili y cyflenwad tir sydd ar gael am y pum mlynedd nesa.

Mae naw cynghorydd, dan arweiniad arweinydd y grŵp, y Cynghorydd Colin Mann, wedi gosod cynnig ger bron yn ar gyfer cyfarfod y Cyngor llawn ddydd Mawrth (Tachwedd 21ain ) i bwyso ar Weinidog Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, yn sgil  caniatáu cyfres o ddatblygiadau adeiladu tai, a hynny er gwaethaf gwrthwynebiad lleol.

Yn cefnogi’r cynnig, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Gwrthodwyd ceisiadau cynllunio y tu allan i’r ardaloedd a neilltuwyd ar gyfer tai dan y broses ddemocrataidd leol ar sail isadeiledd annigonol, yn fwyaf arbennig heolydd a chyfleusterau eraill megis digon o feddygfeydd a chyfleusterau lleol eraill.

“Er gwaethaf hyn, gwyrdrowyd apeliadau i Arolygwyr Cynllunio a Llywodraeth Cymru ar bedwar achlysur, yn bennaf ar sail absenoldeb cyflenwad pum mlynedd o dir. Gallai’r penderfyniadau hyn yn unig olygu tua 700 o dai ychwanegol, gan ychwanegu at y potensial am dagfeydd.

“Ydy hi’n iawn y dylai’r un ystyriaeth hon  orbwyso pob ystyriaeth arall? Oes bosib nad oes gan boblogaeth bresennol yr ardal yr hawl i allu cael mynediad i gyfleusterau o fewn yr ardal y maent yn byw ynddi, heb orfod oedi’n rheolaidd? Gan fod hyn yn eu gwneud yn anodd cyrraedd gwaith, ysgolion ayyb.

“Mynnodd un arolygwr na fu unrhyw wir gynnydd mewn trafnidiaeth yn ystod y 10 mlynedd ddiwethaf. Fyddai neb â  phrofiad o’r ardal leol wedi cyrraedd casgliad fel hwn. Mae’r sefyllfa bresennol yn annaliadwy.”

Y mis diwethaf cytunodd y cyngor i ysgrifennu at Ysgrifennydd Cabinet dros yr Amgylchfyd a Materion Gwledig i annog Llywodraeth Cymru i osod moratoriwm ar TAN (h.y. y dull ar gyfer gweithio allan cyflenwad tir dros 5 mlynedd).