Beirniadu’n llym y penderfyniad i gau canolfan hamdden Pontllanfraith, er gwaetha’r ffaith fod mwy yn ei defnyddio

15/12/2017

Mae Plaid Cymru wedi dweud bod y penderfyniad gan Gabinet y cyngor i gau Canolfan Hamdden Pontllanfraith yn dangos diffyg  ystyriaeth tymor hir.

Pleidleisiodd y Cabinet yr wythnos hon yn unfrydol i gau’r safle er gwaetha’r ffaith i bwyllgor craffu adfywio’r cyngor alw am ymgynghori pellach.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Rydym yn siomedig iawn ar y penderfyniad hwn gan y Cabine gan ei fod yn dangos diffyg gweledigaeth tymor hir ac mai penderfyniad ariannol yw e. 

“Rhwng 2012-13 a 2016-17 cododd y nifer sy’n mynychu’r ganolfan o bron i 27 y cant tra i 90 y cant o bawb a wnaeth ymateb i ymgynghoriad y cyngor ei hun bwysleisio nad yw trefniadau amgen ar gyfer defnyddwyr ym Mhontllanfraith yn eu lle.

“Gwnaeth yr ymgynghoriad hi’n glir y byddai pobol yn wynebu teithio pellach, efallai y byddai rhai yn methu fforddio hyn ac  mae’r  meysydd 3G  lleol eisoes yn cael eu gorddefnyddio. Ac mae galw mawr am un yn y Coed Duon er nad oedd dim byd ar y gweill ar hyn o bryd.

“Yr hyn sydd yn glir yw i’r Cabinet Llafur ofyn am farn pobol, ond yn y diwedd gwnaethant benderfyniad yr oeddent eisoes wedi ei ddewis. Doedd hyn yn ddim byd ond ffugio.

Cyfeiriodd y Cynghorydd Mann at y cais manwl a wnaed gan Gyngor Tref y  Coed Duon a gyfeiriodd at ateb amgen na chau a dymchwel y ganolfan. Roedd hyn yn awgrymu archwilio’r posibilrwydd o drosglwyddo perchnogaeth y ganolfan i’r gymuned. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus mewn rhannau eraill o Gymru.

“Mae’n edrych yn debyg y bydd rhai defnyddwyr efallai yn rhoi’r gorau iddi a bydd dosbarthiadau wythnosol ddim yn gallu bwrw ymlaen. Bydd costau dymchwel yn sylweddol, dros £300,000,  tra bo’r arbedion blynyddol i’r cyngor ond yn £91,000 – eithaf dibwys o ystyried y gyllideb refeniw o dros £300m.”