Arweinydd y Blaid yn galw am gynnal y lôn ychwanegol ar y cylchdro anrhefn gydol y flwyddyn nesaf

21/12/2017

Gwnaed apêl gan grŵp Plaid Cymru am  gynnal y lôn ychwanegol ar gylchdro Pwllypant drwy gydol gweddill y cytundeb adeiladau

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, sy’n cynrychioli Llanbradach, lle mae trigolion wedi’u heffeithio’n llym gan anhrefn y traffig: “Bu croeso cynnes i’r lôn ychwanegol a gafwyd rhwng y 30ain o Dachwedd a Ionawr y 7fed y flwyddyn nesaf, fel y bu menter y parcio rhad yng nghanol tref Caerffili. Bu’n fodd o leihau'r oedi i bobol sy’n byw yn lleol ac i fodurwyr sydd wedi teithio ymhellach.

“Mae’r cyngor wedi dweud wrth yr aelodau eu bod am gynnal y ddwy lôn o gwmpas y cylchdro, ond bydd yn rhaid dychwelyd   un lôn am 8 i 10 wythnos yn ystod y flwyddyn newydd, a gallai hyn fod yn hirach yn ôl sut mae’r tywydd.

“Ein safbwynt ni yw na allwn ddychwelyd i’r anhrefn a fu cyn Tachwedd y 30ain hyd yn oed am 8  i 10 wythnos. Byddai hyn yn achosi anhrefn traffig a bydd busnesau yn lleol ac ar draws Caerffili yn dioddef gostyngiad masnachu eithafol pellach.

“Rydw i wedi ‘mhlesio o glywed fod y cyngor wedi bod yn cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a’r contractwyr. Mae trafnidiaeth  wedi symud cymaint yn well oherwydd y ddwy lôn,  a byddai mwyafrif y modurwyr yn fodlon dioddef y gwelliannau i’r gyffordd petai’n  parhau y tu hwnt i fis Hydref y flwyddyn nesaf er mwyn parhau â’r ddwy lôn. Os bosib na ellir gwneud hyn.

“Os nad yw hyn yn mynd i ddigwydd byddwn yn tarfu eto ar fywydau pobol, bydd pobol yn parhau i gyrraedd eu gwaith yn hwyr a bydd busnesau ar eu colled a gellir colli swyddi  a dyw hyn ddim yn dderbyniol.

“Os oes costau ychwanegol, boed felly. Daeth y cyngor o hyd i filiynau o bunnoedd i ariannu anhrefn cyflogau’r uwch swyddogion, ac felly mae’n  sicr y gellid dod o hyd i arian ar gyfer hyn yn fy marn i.”