Gostyngiadau yn y toriadau ddim yn mynd yn ddigon pell, medd arweinydd y Blaid

09/02/2018

Dywed Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, bod cynigion gan reolwyr Llafur i leihau toriadau mewn gwario ddim yn mynd yn ddigon pell.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann i’r cyhoedd ei gwneud hi’n glir, mewn ymgynghoriad, ei gwrthwynebiad yn gyffredinol yn erbyn torri gwariant ar gynnal priffyrdd.

Dywedodd: “Roedd Llafur yn cynnig toriad o £524,000 - lleihad anferthol o 11.3% - ar gynnal a chadw priffyrdd. Nawr maent yn cynnig lleihau’r toriad o £212,000, sy’n dal i olygu toriad anferthol o £312,00 yn groes i ddymuniadau cryf y bobol.

“Bydd hyn yn golygu dirywiad yng nghyflwr heolydd a mwy na thebyg yn arwain i fwy o geisiadau am iawndal gan fodurwyr oherwydd difrod i’w cerbydau. Mae’r cyngor yn arbed y ceiniogau ond yn gwastraffu’r punnoedd a dydyn ni ddim am fod yr un peth â Chaerdydd gyda thyllau yn yr heolydd ym mhob man. Mae’r swyddogion wedi dweud bod angen gwario £2m i leihau cynnal a chadw parhaol.

Ym mis Rhagfyr galwodd y Cynghorydd Mann am ail feddwl y cynigion isod:

  • Torri’r cynllun lle arianwyd gwelliannau i ysgolion o 50/50 gan y cyngor ac ysgolion unigol a fu o gymorth i nifer o ysgolion i gyflawni gwaith hanfodol.
  • Torri gwariant ar gynnal a chadw priffyrdd o £524,000. Mae hwn yn leihad 11.3% yn y gyllideb.
  • Dileu dwy swydd wardeniaid diogelwch cymunedol a welir yn llygaid a chlustiau'r cymunedau.
  • Cynyddu taliadau am wastraff swmpus fel y codir £16 am 1 i 3 eitem gyda phob eitem wedi hynny yn costio £5 yr eitem. Ar hyn o bryd codir £15 ond bydd cost 6 eitem yn codi o £20 i £30 - cynnydd o 50 y cant
  • Cyflwyno tâl o £20 ar gyfer delio â llygod mawr.

Ychwanegodd y Cynghorydd Mann: “Rydym wedi’n plesio fod Llafur wedi gwrando ar bobol Caerffili ac ar Blaid Cymry drwy beidio torri’r fenter gwella ysgolion, a ddim yn dileu swyddi gwag wardeniaid diogelwch cymunedol a pheidio â chyflwyno taliadau ar gyfer trin llygod mawr ac am wastraff swmpus.

“Mae Llafur o’r diwedd wedi cydnabod effaith y byddai’r toriadau hyn yn cael ar y cyhoedd, ond ddylen nhw ddim fod yn torri unrhyw beth allan o gynnal a chadw priffyrdd. Fel y dywedon ni o’r blaen, mae modd gwneud arbedion amgen megis, torri i lawr ar y bil o gyflogi staff asiantau ac ymgynghorwyr a gostiodd dros £4m yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.”