Trigolion yn wynebu codiad o 25% yn nhreth y cyngor dan Lafur, rhybuddia’r Blaid

19/02/2018

Bydd trigolion yng Nghaerffili yn wynebu talu swmp o £250 y FLWYDDYN yn FWY  yn eu treth cyngor erbyn 2022-23 dan gynlluniau a baratowyd gan Lafur, yn ôl Plaid Cymru.

 Dywed y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru y bydd codiad o bron i 25% yn gweld graddfa Band D yn codi o £1011.96 i £1262.29.

 Mae adroddiad a fydd yn mynd i’r cyngor llawn ddydd Iau, Chwefror 22ain, yn awgrymu codiad blynyddol yn nhreth y cyngor o 4.52% pob blwyddyn hyd at 2022 – 23.

 Mewn ymgais i leihau’r effaith ar drigolion prin eu modd, mae’r Cynghorydd Colin Mann yn galw am i’r cynnydd a gynigir i leihau o 4.52% i 3% a fyddai’n cyfateb â graddfa chwyddiant. Dywed bod y swm o lai na £1,000,000, sydd yn angenrheidiol i wneud y toriad, i’w gael allan o’r Cyllid Wrth Gefn a Glustnodwyd. Gosodwyd tua £5,5 miliwn i mewn i'r gronfa hon, er gwaetha’r ffaith nad yw’r rhaglen gyllidol byth yn cael ei gwario i gyd.

 “Galwaf ar i Lafur wneud y toriad yma. Dywedant nad ydynt yn hapus â’u cynigion.  Mae galw arnynt bellach i brofi hyn. Mae biliau treth y cyngor yn draul enfawr ar fil domestig pawb. Rhaid i ni gofio bod gennym cymaint o bobol sy’n wirioneddol yn stryffaglo. Cofiwch am y nifer cynyddol o bobol - llawer ohonynt yn gweithio - sydd yn dibynnu ar fanciau bwyd.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Dydy Plaid Cymru ddim yn credu bod angen cynyddu treth y cyngor o gymaint â £45 y flwyddyn  ar gyfer y sawl sydd â’u cartrefi ym Mand D, yn enwedig pan fo hyn yn uwch na graddfa chwyddiant a’r ffaith nad y pobl yn derbyn cynnydd yn eu cyflogau sydd unrhyw le yn agos i 4.52%

“Mae’r adroddiad cyllidol hefyd yn datguddio fod llawer iawn o boen ar y ffordd i bobol leol o dan gynlluniau Llafur a fyddai’n golygu y byddant yn talu £250 y flwyddyn yn fwy erbyn 2022-23 fel canlyniad i gynnydd o 4.52% pob blwyddyn o 2018-19.”

Galwodd y Cynghorydd Colin Mann hefyd ar i’r weinyddiaeth y rhedir gan Lafur i:

  • Beidio â thorri cefnogaeth Cymorth i’r Henoed, ond yn hytrach arbed yr arian drwy beidio â chefnogi Velothon (£20,000) sy’n tarfu ar drigolion a busnesau yn yr ardal.
  • Gynnal yn barhaol y cynllun 50/50 ar gyfer gwella ysgolion a ariannir 50/50 gan y cyngor. Gwerthfawrogir y cynllun hwn gan ysgolion gan alluogi gwneud llawer o waith
  • Weithredu ar gyraeddiadau ysgolion sydd yn achosi llawer o ofid yn enwedig yn ein hysgolion uwchradd.
  • Ddileu’r holl doriadau i gyllidebau atgyweirio heolydd. Bydd heolydd sy’n gwaethygu yn arwain at fwy o hawlio iawndaliadau gan fodurwyr ac felly yn hunan-ddinistriol