Swyddogion y cyngor yn dweud wrth berchennog tir am beidio â thaflu pridd ar hen gwrs golf

23/03/2018

Mae cyngor Caerffili wedi dweud wrth berchnogion tir a fu’n gwrs golff, lle cynllunir 350 o gartrefi, i atal gollwng pridd a gwastraff wedi ymyrraeth cynghorydd Plaid Cymru.

Cysylltodd y Cynghorydd Phil Bevan, sy’n cynrychioli ward Morgan Jones, â swyddogion y cyngor wedi iddo fe a’r cyn gynghorydd sirol Mike Prew dderbyn cwynion gan drigolion lleol.

Gosododd ymgynghorwyr cynllunio Barton Willmore gais gerbron ar ran GHR Developments Cyf. I ddatblygu’r tir a fu’n gwrs golff ar Barc Virginia, ger Heol Pontygwindy, ond ni chawsant ganiatâd cynllunio. Maent am adeiladu 350 o gartrefi ar y tir ond mae trigolion lleol yn gyfan gwbl yn erbyn y cynllun.

Mewn e-bost i swyddogion y cyngor dywedodd y Cynghorydd Bevan: “Mae trigolion wedi tynnu’n sylw i i’r ffaith fod deunydd gwastraff a phridd, pridd yn bennaf, yn cael ei gludo i’r safle. Mae’r heolydd sy’n arwain at y clwb golff wedi bod yn fwdlyd iawn ond mae’n ymddangos fel petaent wedi’u clirio’n rhannol ers i’r gŵyn ddod i mewn.

“Am na roddwyd caniatâd cynllunio, a gobeithiwn na chaiff ei roi, ydy gosod tomeni mawr iawn o bridd yn rhagfarnu’r penderfyniad cynllunio? Credaf y dylai’r perchnogion, neu pwy bynnag sy’n gollwng y pridd a deunyddiau eraill yno, orfod cael trwydded i wneud hynny.”

Wrth ymateb, dywedodd Tim Stephens, Arolygwr Rheoli Datblygiadau: “Rydym wedi cynghori perchnogion y tir i beidio â gollwng mwy o ddeunydd yno.”

Dywedodd y Cynghorydd Bevan: “Deallaf fod dympio wedi cymryd lle yno dros nifer o ddyddiau a chredaf mai ymgais yw hyn gan y perchnogion i ddechrau ar waith isadeiledd cyn bod penderfyniad wedi’i wneud ynglŷn â’r cais cynllunio. Mae hyn yn gwbl annerbyniol.”

Ychwanegodd Mike Prew, Cynghorydd Tref Caerffili: “Mae hon yn ymgais i ddiystyru’r broses gynllunio. Mae disgwyl i bobol sy’n gwneud ceisiadau cynllunio ddilyn y rheolau a dylai datblygwyr wneud yr un peth.”