Plaid Cymru yn datgelu i’r cyngor dan arweiniad Llafur dorri’r gweithlu o 7% ers 2014

18/06/2018

Datgelwyd effaith toriadau mewn swyddi ar gyngor Caerffili wrth  weld torri 455 swydd ers 2014, yn dilyn cais gan y cynghorydd Steve Skivens o Blaid Cymru

Mae hyn yn golygu lleihad ar y cyfan mewn swyddi o saith y cant, ond mae addysgu gydol oes a hamdden wedi eu bwrw gan doriadau o 25% o 171 i 128. Gostyngwyd swyddi mewn addysg o 2,894 i 2,705 – i lawr 6.5 y cant. Ar y cyfan, gostyngodd gweithlu’r cyngor o 6,566 yn 2014 i 6,111 yn 2018.

Gofynnodd y cynghorydd Steve Skivens, sy’n cynrychioli ward Penyrheol, i’r prif weithredwr a Christine Harrhy am y ffigyrau, yn ystod cyfarfod cyllideb a wthiodd treth y cyngor i fyny o 4.52%

Dywedodd y cynghorydd Steve Skivens: “Mae’r ffigyrau yn dangos yn glir iawn effaith toriadau’r cyngor Llafur ar adrannau ac ar draws yr awdurdod lleol.

 “Maent yn dangos fod 455 o swyddi wedi’u colli, gan gynnwys 189 mewn addysg a 25% anferthol yn yr adran addysg gydol oes a hamdden.

 “Dengys y ffigyrau hyn nad yw mandra’r weinyddiaeth Lafur o leihau colli swyddi yn wir.            A dweud y gwir, mae treth y cyngor yn codi ymhell yn uwch na chwyddiant tra cynigir gwasanaeth gwaeth i’r cyhoedd sy’n talu trethi.

 “Mae Plaid Cymru yn deall effaith llymder ond dydyn ni ddim yn credu i gynghorwyr na’r cyhoedd yn gyffredinol gael gwybod y gwir i gyd am golledion swyddi. Mewn amryw bapurau’r cyngor gwelir sylwadau am swyddi yn cyfuno a ddim yn cael eu llanw pan fydd ymddeoliad. Ond ddim ar y raddfa sy’n cael ei datgelu nawr.

“Yn ychwanegol, mae materion o gwmpas swyddi gweigion yn cael eu cadw heb eu llenwi, swyddi dros dro sy’n gosod pobol y tu allan i’w rolau arferol a gohiriant hirdymor sydd eto’n lleihau nifer y staff gweithredol.”

 Ychwanegodd: “Rydw i’n synnu nad yw’r undebau llafur a chyrff cynrychioliadol wedi cwyno’n gryfach am y datganiad o golled o ryw 455 a mwy o swyddi. Mae hefyd yn cael effaith ar y staff  sy’n parhau wrth iddynt straffaglu dan bwysedd i ddarparu gwasanaeth i’r cyhoedd gyda llai o bobol.

 “Dydy Plaid Cymru ddim am weld colli swyddi na thoriadau mewn gwasanaethau yn y diregl, felly rydw i’n annog y cyngor Llafur i fod yn fwy agored a thryloyw gan egluro’r gwir i’r cyhoedd.”