Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig

12/08/2018

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru Colin Mann heddiw wedi galw ar gyngor Caerffili i i osod cyfnod penodol ar gyfer gorffen defnyddio cyllyll a ffyrc a chwpanau plastig tafladwy

Daw’r apêl wedi i’r awdurdod ddatgelu iddynt archebu mwy nag 116,000 o eitemau rhwng Ebrill 1af a Gorffennaf 26ain 2018, yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru.

Roedd y cyngor ond yn gallu darparu gwybodaeth yn ymwneud â chyfnod byr, yn hytrach na’r hyn a ofynwyd amdano yn y cais gwreiddiol oedd dros gyfnod o dair blynedd, gan ddweud y byddai’n costio gormod i wneud hynny.

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Mae’n bwysig fod y cyngor yn rhoi arweiniad yn y fwrdeistref sirol. Mae nifer o sefydliadau bellach yn gosod targedau ar gyfer dod i ben â defnyddio cynhwysyddion ar gyfer bwyd a diodydd a dyna rydw i am i’r awdurdod wneud.

“Ond gellir gweithredu yn y cyfamser. Oes rhaid i ni brynu 14,000 o gwpanau plastig ar gyfer y dosbarthwyr dŵr yn Nhŷ Penallta (pencadlys y cyngor)?  Oes bosib y gellid gofyn i’r staff i ddod â’u cwpanau eu hunain, rhai y gallen nhw eu hail ddefnyddio.

“Rydw i hefyd yn sylwi ein bod yn archebu miloedd o wellt plastig a dim ond y mis diwethaf cyhoeddwyd fod Transcent Packaging yn symud i mewn i uned ddiwydiannol y cyngor ar Ystâd Fusnes Dyffryn yn Ystrad Mynach gan gynhyrchu gwellt papur bioddiraddadwy ar gyfer bwytai McDonald. 

“Gyda ffyrm o’r fath ar stepen ein drws, oes bosib na allwn ni archebu gwellt bioddiraddadwy ar gyfer ein hysgolion yn hytrach na rhai plastig. Ac mae galw arnom i edrych i mewn i weld a all y ffyrm helpu drwy ddarparu eitemau eraill ar gyfer bwyd a diod sydd ond yn cael eu defnyddio unwaith.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Mann: “Mae gen i gonsyrn hefyd nad oes gan y cyngor ar flaenau eu bysedd y nifer o eitemau plastig a archebwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dylai hyn fod ar gael dim ond wrth gyffwrdd ag allweddell cyfrifiadur.”