Un ar ddeg o bont heolydd sir Caerffili yn is-safonol

07/09/2018

Galwyd am adolygiad cynnal a chadw pontydd gan Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili.

Gwnaeth yr apêl wedi i gais Rhyddid Gwybodaeth ddatgelu bod  11 pont yn y fwrdeistref sirol wedi’u rhestri’n is-safonol. Darparwyd rhestr o’r pontydd hynny.

Dywedodd cyngor Caerffili y byddai’n costio tua £10 miliwn i gryfhau neu adeiladu pontydd newydd gyda 18 pont ar hyn o bryd yn methu cario cerbydau 40 tunnell. Ni neilltuwyd unrhyw arian yn y flwyddyn ariannol bresennol yn benodol ar gyfer gwneud gwaith ar y pontydd is-safonol hyn.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Mae trychineb y bont yn yr Eidal a chwymp y drosbont yn India'r mis yma wedi amlygu mater diogelwch strwythurau ym meddwl y cyhoedd.

“Mae’n hanfodol bellach bod yna adolygiad o wariant ac uwchraddio pontydd fel y gellir cynnal gwaith i sicrhau eu bod yn bodloni safonau’r unfed ganrif ar hugain. Bu Pont Sirhywi yn y Coed Duon ar gau am fisoedd heb unrhyw arwydd o ba bryd a gellir ei defnyddio eto.

“Tra fy mod yn derbyn bod rhai o’r pontydd is-safonol yn fach, heb fod llawer o drafnidiaeth, rydw i yn teimlo bod galw arnom ni i edrych ar y mater hwn yn agosach yn y modd priodol. Seiniwyd rhybudd ac mae galw ar i’r cyngor weithredu.

“Datgelodd y cais Rhyddid Gwybodaeth hefyd tra bod arolygon cyffredinol yn digwydd pob dwy flynedd dyw’r prif adolygiadau ond yn digwydd pob chwe blynedd, a byddai rhai pobol yn teimlo fod hyn ddim yn ddigon aml.”