Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru

01/10/2018

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi gosod cais ffurfiol gerbron yn galw ar i gyngor Caerffili i ddiweddu ei ddefnydd o gyllyll, ffyrc a chwpanau plastig tafladwy o fewn pum mlynedd.

Daeth y cais ffurfiol pan ddatgelwyd fod yr awdurdod wedi archebu mwy na 116,000 o eitemau rhwng Ebill 1af a Gorffennaf 26ain 2018 yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru

Mae’r cais ffurfiol a ddaw o flaen yr awdurdod ddydd Mawrth, Hydref 9fed yn dweud:

Mae’r cyngor yn nodi’r broblem aruthrol a achosir gan lygredd plastig ar raddfa byd eang - deunyddiau a fydd yn parhau’n gyflawn am gannoedd os nad miloedd o flynyddoedd.

Mae’r cyngor yn nodi ymhellach y nifer anferthol o eitemau sy’n cael eu harchebu yn rheolaidd gan yr awdurdod - 116,000 yn ystod cyfnod o bedwar mis yn ddiweddar.

Dylai’r Cyngor benderfynu  ail-ymweld ag arferion prynu gyda’r bwriad o wneud i ffwrdd â phlastig lle mae offer amgen cynaliadwy ar gael. Dylid dod a’r cynhyrchion amgen hyn i mewn dros gyfnod o ddim mwy na phum mlynedd.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, Arweinydd grŵp Plaid Cymru, a osododd y mater gerbron: “Amlygodd cyfres ‘Blue Planet’ y BBC i’r byd yr effaith y mae plastig yn ei gael ar yr amgylchedd ac mae pobol yn gywir i fynnu cynnyrch amgen i blastig tafladwy ar gyfer defnydd beunyddiol.

“Mae hwn yn gyfle i gyngor Caerffili arwain drwy gytuno targed pendant ar gyfer diweddu’r defnydd o gynwysyddion a ddefnyddir ond unwaith o fewn pum mlynedd. Gobeithiaf fod modd gwneud hyn llawer yn gyflymach.

“Mewn cyfnod o dri mis yn gynharach eleni archebodd y cyngor dros 116,000 eitem o gyllyll, ffyrc a chwpanau tafladwy. Oedd angen prynu 140,000 cwpan blastig ar gyfer y dosbarthwyr dŵr yn Nhŷ Penallta (pencadlys y cyngor)?

“Gobeithiaf y bydd pob cynghorydd o bob plaid ac sydd heb blaid yn cefnogi’r cynnig hwn gan ddechrau symud tuag at gyngor Caerffili a fydd yn rhydd o blastig tafladwy.

“Mae cwmnïau ar stepen ein drws sy’n cynnig, er enghraifft, gwellt bioddiraddadwy ar gyfer ysgolion yn hytrach na rhai plastig. Ac mae galw arnom edrych am yr holl ddarparwyr hynny sydd yn gallu cynnig cynhyrchion amgen na phlastig. “