Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

17/10/2018

Mae Plaid Cymru yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’r cynlluniau a allai olygu na fydd pobol yn gallu mynd at wasanaethau wrth gownter Gorsaf Heddlu Caerffili.

Mewn llythyr i Gomisiynydd Heddlu a Throseddau Gwent Jeff Cuthbert, mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, Colin Mann, wedi galw am sicrwydd y bydd mynediad i’r cyhoedd yn yr orsaf yn parhau. Ond ychydig dros flwyddyn yn ôl yr agorwyd yr orsaf yn swyddogol ar ôl gwario £310,000 o arian cyhoeddus yno.

Mae’r cynghorydd Mann hefyd yn cwyno ei fod wedi’i synnu na chafodd Panel Heddlu a Throseddau Gwent, a gyfarfu ar Fedi’r 28ain, wybod am adolygiad gan yr heddlu am wasanaethau cownter mewn gorsafoedd.

Ysgrifennodd y Cynghorydd Mann: “Rydw i’n ysgrifennu atoch mewn cysylltiad â chyhoeddusrwydd diweddar ynglŷn â gorsaf tref Caerffili.

“Allwch chi egluro, os gwelwch yn dda, beth yw dyfodol yr orsaf? Oes iddi ddyfodol? Mae datganiadau gan yr heddlu yn dweud y bydd yr orsaf yn dal ar agor ond bod yr adolygiad yn cymryd lle parthed gwasanaethau’r cownter blaen. Cymeraf y bydd hyn dros holl ardal yr heddlu.

“Mae hwn yn ddatblygiad sy’n achosi pryder arbennig yn enwedig o gofio i’r orsaf bresennol agor ar gost o dros £300,000 ychydig bach o amser yn ôl - y pedwerydd lleoliad i bresenoldeb yr heddlu yn y dref.

“Dydy’r datganiadau a wnaed cyn belled ddim yn cadarnhau y bydd y gwasanaeth i’r cyhoedd yn parhau. A fyddwch yn gwneud datganiad i dawelu ofnau’r cyhoedd?

“Os bydd y drws ffrynt ar glo i’r cyhoedd a fydd, neu na fydd, yn gallu siarad â swyddog drwy ddefnyddio ffôn allanol, bydd hyn yn sicr o gael ei weld i fod ar gau i’r cyhoedd. Dydw i ddim yn credu mai dyma’r fath o wasanaeth a addawyd pan agorwyd yr orsaf ychydig byr o amser yn ôl. Ydy hi’n iawn fod y dref fwyaf yn y fwrdeistref sirol wedi’i gadael heb wasanaeth sy’n wynebu’r cyhoedd?

“Rydw i hefyd yn synnu ac yn siomedig nad oedd unrhyw sôn yng nghyfarfod adolygu Panel Heddlu a Throseddau ychydig wythnosau yn ôl. Oes bosib y dylai fod sôn wedi bod am hyn yn y cyfarfod. Rydw i’n sicr y bydd aelodau eraill o’r panel yn rhannu fy siom o’r hyn a welir fel diffyg tryloywder.   “Gaf i hefyd godi’r mater o ymgynghoriad? Oes bosib na ellir cymryd penderfyniad fel hyn tan o leiaf i aelodau’r cyhoedd gael cyfle i fynegi barn. A wneir hyn?

“Fel y dywedais ar ddechrau’n llythyr, credaf fod galw am eglurhad ac y dylai hyn gymryd lle ar fryd.