Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil

27/12/2018

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, yn mynnu eglurhad llawn yn dilyn y datgeliad fod y bil ar gyfer gwaith ar gylchfan Pwllypant nawr dros £8m. Mae hyn yn gynnydd o dros 50% o gymharu â’r amcangyfrif gwreiddiol.

Dywedodd y Cynghorydd Mann: “Gellid priodoli rhai o’r rhesymau dros y cynnydd aruthrol i ddiffyg rhagweld pan roddwyd y cytundeb yn y lle cyntaf. Dylai’r anhrefn llwyr a achosodd y gwaith ddim peri syndod, pe cyfrifid y traffic yn gywir.

“Cafodd teithio ar lôn sengl effaith fawr ar amserau teithio, yn arbennig i deithwyr yn teithio i’w gwaith ac yn ôl. Mae busnesau a leolir yn y cyffiniau wedi nodi colledion enfawr yn yr arian a dderbyniwyd a gallai hyn fygwth eu hyfywdra yn y dyfodol.”

Dengys cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru i’r gwaith a gwblhawyd yn ddiweddar, gostio £8,065,000.00 Yr amcangyfrif gwreiddiol, gan gynnwys y gwaith adeiladu oedd, £5,341,965, dengys ffigyrau gan Gyngor Caerffili.

Aeth yn ei flaen: “Rydw i’n falch  y cafwyd arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ond mae’r bil a adolygwyd yn golygu y bydd yn rhaid i’r cyngor ddod o hyd i £1,300,000 a hynny dan amodau ariannol anodd. A fydd hyn yn golygu cynnydd mawr mewn adeiladu tai i godi arian i gwrdd â chost yr heolydd newydd?

Hefyd, mae gennym sgandal cyflogau yr uwch swyddogion  lle mae’r bil bellach yn agosáu at £6 miliwn - £76 am bob dyn, menyw a phlentyn yn y fwrdeistref - heb unrhyw argoel o’r mater yn dod i ben yn fuan.

“Bydd y datgeliad diweddaraf hwn yn gosod mwy o bwysedd fyth wasanaethau proffil uchel fel diswyddo Gwardeiniaid Diogelwch Cymunedol a chyflwyno taliadau am broblemau llygod mawr.”

Dechreuodd y gwaith ym Mhwllypant ym mis Hydref 2017 a’i gwblhau ym mis Tachwedd 2018, yn hwyrach na’r disgwyl.

Mae’r Cyngor wedi gosod allan bedwar rheswm dros y cynnydd aruthrol yn y bil.

Y rhain yw,

 -         Mynnu fod y cwmni yn adolygu dull o weithio o lôn sengl tuag at Gylchfan Pwllypant i lonau dwbl.

-        Cyfyngiadau pellach i’r cwmni yn y dull o weithio.

-        Gwasanaethau tanddaearol nad oeddent yn unol â’r cynlluniau a gafwyd gan y cwmnïau gwasanaethol gydag offer tanddaearol  mewn safleoedd gwahanol ( yn ychwanegol ni welwyd hyn ar yr arolwg stas sonar).

-        Newidiadau i ddyluniad y cynllun.

 Ychwanegodd y Cynghorydd Mann, sy’n cynrychioli Llanbradach: “Mae’r cynllun hwn yn bwysig  i leihau tagfeydd i yrwyr sy’n teithio i ac o Gwm Rhymni. Fodd bynnag, mewn unrhyw iaith, mae hyn yn gynnydd aruthrol mewn costau.

 “Ar wahân i’r newidiadau i ddulliau gweithio’r cwmni, cynyddwyd oriau’r gweithio hynny. Fodd bynnag, mae’r cwestiwn yn parhau: oni allai’r materion a godwyd gyda’r lôn sengl a hyd yr oriau gweithio fod wedi’u rhagweld cyn rhoddi’r cytundeb?

 

“Gobeithiaf  fod gwersi prosiect Pwllypant wedi’u dysgu ar gyfer cynlluniau priffyrdd y dyfodol yn y fwrdeistref sirol.”