Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian

01/02/2019

Colin Mann

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyhuddo rheolwyr Llafur o gadw gormod o arian yn ôl pan ddylent fod yn buddsoddi i arbed arian.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann: “Caerffili sy’n dal y mwyaf o arian wrth gefn, arian a ellid ei ddefnyddio drwy Gymru gyfan, yn £109.8 miliwn yn ôl ffigyrau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Tachwedd y llynedd. Mae’n fwy na Chaerdydd sy’n awdurdod llawer mwy. Dim ond dau gyngor, Rhondda Cynon Taf a Sir Gaerfyrddin sy’n dal mwy o arian. Mae gan naw awdurdod llai na £50miliwn, felly mae’n glir nad yw cronni arian yn bwysig iddyn nhw.

“Mae’r cyngor i weld yn barod i gadw arian ar gyfer diwrnod glawog heb sylweddoli ei bod yn arllwys y glaw nawr. Y naturiol, mae swyddogion  yn ofalus ynglŷn â defnyddio arian wrth gefn  ond mae cynghorwyr Llafur yn dangos diffyg arweiniad.

“Ond pythefnos yn ôl bu pwyllgor craffu Polisi ac Adnoddau yn trafod yn faith adroddiad ar arian wrth gefn. Wedi llawer o holi cytunodd y pwyllgor, yn unol â’r argymhelliad, y dylid rhyddhau £20.8 miliwn o’r arian wrth gefn y gellid ei ddefnyddio.

"Mewn cyfarfod o’r Cabinet yr wythnos hon (Ionawr 30) torrodd cynghorwyr Llafur yr £20.8 miliwn i £16m.

“Clustnodwyd arian ar gyfer rhaglen ysgolion yr C21ain ac ar gyfer mentrau “City Deals” ond ar gyfer dim byd arall - ond ar gyfer adroddiadau’r dyfodol gan gicio’r mater i mewn i  ebargofiant.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Mann: “Mae cyfleoedd anferthol i fuddsoddi er mwyn arbed ond ychydig iawn wnaeth Llafur.  Neilltuwyd arian ar gyfer goleuadau LED er mwyn cynilo ar filiau egni ac maent ond wedi ychwanegu ond ychydig o baneli solar i fynd gyda’r rhaglen a ddechreuwyd gan y Blaid.

“Gallen nhw wneud cymaint mwy. Ydyn nhw wedi edrych i mewn i dyrbinau gwynt a fyddai wedi generadu incwm? Ydyn nhw’n sicrhau fod y cyngor yn gweithio’n ddigidol i arbed arian?

“Deallaf fod cyngor Sir Benfro yn buddsoddi arian sylweddol i mewn i weithio’n ddigidol i arbed arian. Mae Caerffili yn torri yn ôl yn yr un ardal.

"Mae dewis rhwng gweithio’n fwy effeithlon neu dorri mwy fyth o wasanaethau. Mae pobol yn anhapus ynglŷn â’r cyfuniad o gynnydd aruthrol yn nhreth y cyngor a thoriadau mewn gwasanaethau. Mae Llafur yn fyr eu golwg ac yn brin o weledigaeth.”