Ergyd ddwbl Llafur: Biliau Treth y Cyngor yn Esgyn a Thoriadau Gwariant

12/02/2019

Mae cynnig rheolwyr Llafur i gynnyddu treth y cyngor o 6.95% yng Nghaerffili ar gyfer 2019-20 yn golygu y bydd biliau wedi codi 26% anferth ers 2013.

A thra gofynnir i drigolion y fwrdeistref sirol dalu mwy, mae’r cyngor wedi torri gwariant o fwy na £73m mewn toriadau ac arbedion rhwng 2013-14 a 2019-20.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili: “Mae Llafur wedi gorfodi ergyd ddwbl ar bobol yng Nghaerffili gyda chodiadau arthurol yn nhreth y cyngor a thoriadau anferth mewn gwariant.

“Roedd treth y cyngor ym Mand D yn £897.84 yn 2012-13, y flwyddyn olaf y gosodwyd y dreth gan weinyddiaeth Plaid Cymru. O Ebrill 2019 tbydd y bil yn £1131.21 - £233.37 YN FWY. Daw hyn ar adeg pan dderbyiodd gweithwyr godiad bach iawn neu ddim codiad o gwbl yn eu cyflogau ac yn sicr yn is na’r codiad o 26% ers 2013-14. Ydy hi’n syndod fod cymaint o’n trigolion yn brwydro i ymdopi’n ariannol?

“Tra bo llymder wedi cael effaith sylweddol ar gyllideb awdurdodau lleol, mae’r cyngor llafur wedi cyfuno codiadau anferthol yn nhreth y cyngor tra’n torri’n llym y gwasanasethau i’r trethdalwr.

“Bydd trigolion yn gwybod bod Llafur, yn yr adegau anodd hyn, wedi gwastraffu arian ar Gynllun Datblygu Lleol â diffyg gweledigaeth – yn y bin erbyn hyn – drwodd i’r £5m ychwanegol ar gyfer gwellilannau i’r ffordd ar gylchdro Pwllypant a miliynau o bunnoedd ar ffiasco cyflogau’r swyddogion hŷn.

Dydy pobol ddim yn gallu fforddio’r weinyddiaeth hon.

Toriadau/ Arbedion ers 2013-14 (Manylion yn Adroddiadau’r Cabinet)

13-14: £6.o99m

14-15-: £14.720m

15-16: £1.960m

16-17: £11.117m

17-18: £9.046m

18-19: £6.736m

19-20: £3.921m

CYFASWM: £73.59m