Cynghorwyr y Blaid yn condemnio cynlluniau ar gyfer parcio a theithio ar gyfer 500 yn Llanbradach

14/02/2019

Beirniadwyd yn llym gynlluniau i adeiladu maes parcio i 500, ar gyfer parcio a theithio yn Llanbradach, gan gynghorwyr ward Plaid Cymru sy’n dweud ei fod “llawer yn rhy fawr”.

Dywedodd y cynghorydd Colin Mann: “Mae cynnig safle mor fawr allan o bob cyfrannedd. Mae dyrniad o fannau ar gael ond lle mae’r dystiolaeth fod galw am ddatblygiad o’r maint hwn? Mae’r cynnig yn gwbl annerbyniol fel y saif. 

“Rydym yn siomedig i swyddogion cyngor Caerffili fethu rhoi gwybod i ni gynghorwyr y ward am hyn cyn y rhoddwyd y wybodaeth i’r cyfryngau.  Mae hyn yn annerbyniol - ni ddylem fod wedi ein cadw yn y tywyllwch.”

Mae cyngor Caerffili wedi cyhoeddi astudiaeth dichonoldeb ar gynlluniau ar gyfer maes parcio i 500 o geir yn y pentref - dwywaith cymaint â ystyriwyd 17 mlynedd yn ôl.

 Dywedodd ei gyd gynghorydd yn y ward, Rob Gough, llefarydd y Blaid ar drafnidiaeth: “Ers 2002 pan ddechreuodd y trafodaethau cyntaf ar barcio a theithio dim ond 250 o lefydd a gynigwyd a chynhaliwyd arddangosfa yn y pentref. Roedd clywed am gynigion i ddarparu 500 o lefydd yn dipyn o syndod, hwn fyddai’r  safle parcio a theithio mwyaf yn y fwrdeistref sirol. Gallai hyn olygu dros 1,00 o symudiadau gan gerbydau pob dydd ar ddarn byr iawn o heol.  

“Byddai’r hyn a fwriadir yn achosi problemau traffig parhaol o leiaf pum diwrnod yr wythnos. Cyfarfu Colin a finnau â’r swyddogion sy’n arwain yr astudiaeth dichonoldeb, ddydd Llun, er mwyn mynegi’n consyrn. Ar hyn o bryd does neb yn gwybod â beth y gall y safle ymdopi ag e. Gan fod y safle wedi’i defnyddio ers y 1960au ar gyfer gweithgareddau hamdden, rydym yn mynnu bod rhywfaint o ddarpariaeth hamdden yn rhan o’r astudiaeth.”