AC y Blaid yn annog Cynghorwyr i Beidio Cymeradwyo Cynllun Dadleuol Tai yn sgil Cynlluniau Llain Las Cymru Gyfan

14/08/2019

Gwnaethpwyd apêl munud olaf i rwystro cynlluniau dadleuol ar gyfer tai ar lain werdd yng Nghaerffili gan AC Plaid Cymru yn sgil cynllunia drafft Cymru-gyfan a fyddai’n creu llain werdd.

Aeth drafft Fframwaith Datblygiadau Cenedlaethol, sy’n cynnig llain werdd o Wentwood i Rhydri, allan ar gyfer ymgynghori yn gynharach y mis hwn. Os caiff ei ganiatáu, byddai’n sicrhau gwarchod tir yng Ngwern y Domen, lle mae cynlluniau ar gyfer 600 o gartrefi i’w ystyried gan bwyllgor cynllunio Caerffili yn hwyrach heddiw.

Dywedodd Delyth Jewell, AC Plaid Cymru dros ranbarth Dwyrain De Cymru, sy’n cynnwys Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Rydw i’n falch o weld y byddai’r cynlluniau drafft yn gwarchod y llain werdd rhwng Wentwood a Rhydri. Amseru yw popeth ac mae’n gwbl hanfodol nad yw’r cynlluniau i ddatblygu’r tir yng Ngwern y Domen yn mynd yn eu blaen cyn i’r ymgynghori ddod i ben.

“Mae’r cyngor wedi datgan hinsawdd brys. Maent felly yn ymrwymedig i barchu’r datganiad hwnnw, ac mae gwarchod safleoedd gwyrdd yn ganolog i hynny.

“Byddai’n drychineb petai’r cynlluniau yng Ngwern y Domen yn cael eu pasio ar frys pan rydym ar fin gwarchod tir drwy’r fframwaith newydd.”

Dywed Jayne Garland, sydd wedi bod yn ymgyrchu yn erbyn datblygu Gwern y Domen am flynyddoedd: “Er nad yw strategaeth llain werdd yn berffaith o bell ffordd dylem fod yn gosod amddiffynfeydd ar ein holl fannau gwyrdd ac yn eu hamddiffyn yn rymus.

“Byddai cytuno â’r datblygiad hwn nawr yn tarfu ar lwyddiant cynlluniau cenedlaethol. Credaf fod Cyngor Caerffili a Persimmon y datblygwyr yn gwybod hyn, a dyna pam y maent yn ceisio gwthio’r datblygiad hwn drwodd nawr.”