Datgelu Cost Ddiweddaraf Chwalfa Cyflogau Prif Swyddogion Caerffili

21/11/2019

Datgelwyd fod y bil diweddaraf am sgandal cyflogau prif swyddogion Caerffili nawr yn £4,088,926 hyd at Dachwedd 1af, 2019. Ac mae galw ar i’r awdurdod dalu talebau o £3,455.

Dyw’r ffigyrau a ryddhawyd, yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru, ddim yn cynnwys mwy na £2,178,000 a dalwyd mewn codiadau cyflog i 21 prif swyddog - a daniodd y sgandal - yn dod â’r gost lawn lan i £6.25m. 

Mae Cyngor Caerffili wedi darparu dadansoddiad o’r bil am gynnydd am ddim-cyflog cyn belled.

 • Taliadau i’r Prif Weithredwr: £1,202,869
 • Taliadau i’r Prif Weithredwr dros dro: £766,494
 • Taliadau i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol:  £433,023

Is Gyfanswm y Gwir Daliadau: £2,402,387

 • Costau Cyfreithiol: £1,138,907
 • Costau i Berson Annibynnol Dynodedig: £29,398
 • Adroddiad Llog Swyddfa Awdit Cymru: £33,239
 • Wales Audit Office Governance Review: £132,700
 • Cefnogaeth Llywodraethant:  £54,359

Cyfanswm Gwir Gost Gyfreithiol: £1,388,604

Setliad

 • Prif Weithredwr Dros Dro: £170,711
 • Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol £127,223
 • Is Gyfanswm y Gwir Setliad: £297,934

Cyfanswm ar y 1af o Dachwedd, 2019: £4,088,926

Anfonebau sydd eto i’w Talu ar y 6ed o Dachwedd, 2019: £34,455

Dywedodd y Cynghorydd Lindsay Whittle, Ymgeisydd Plaid Cymru ar gyfer Etholiad Cyffredinol y DU dros Gaerffili, “Mae cost hunllef Llafur i drethdalwyr yn bell o fod drosodd - hyd yn oed ar ôl diswyddo'r cyn prif weithredwr Anthony O'Sullivan.

“Mae Mr O’Sullivan wedi dweud y bydd e’n herio ei ddiswyddiad a fydd, yn anochel, yn arwain at fwy o gostau cyfreithiol i’r awdurdod ac, o bosib, galw am fwy o daliadau gan y cyngor hwn.

“Mae’r cyn swyddogion, y proffesiwn cyfreithiol a’r archwilwyr wedi gwneud yn arbennig o dda allan o’r sgandal. Trethdalwyr y Cyngor sydd ar eu colled.”

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp y gwrthbleidiau ar gyngor Caerffili: “Dylid gweld y ffigyrau hyn yn erbyn cefnlen o gynnydd arfaethedig o 6.95% yn nhreth y Cyngor o fis Ebrill a mwy eto fyth o doriadau yng ngwasanaethau’r rhes flaen megis, troi goleuadau’r stryd i ffwrdd. Mae pob cartref yn y fwrdeistref sirol wedi talu £85 tuag at y bil o dros £6m. Dychmygwch ar gymaint o well pethau y gellid fod wedi gwario’r arian yma.”