Tan wariant o £153m, ar brosiectau cyfalaf dros 5 mlynedd, datgelwyd gan Blaid Cymru

14/01/2020

Dywedwyd wrth Gyngor Caerffili a gaiff ei redeg gan Lafur am beidio addo rhaglenni cyfalaf gor-uchelgeisiol maent bob amser yn methu eu cyflawni. 

Darganfu Plaid Cymru fod yr awdurdod ers 2014-15 wedi cytuno ar gyllidebau cyfalaf o £473.92m. Ond dim ond £320.40m a wariwyd mewn gwirionedd gan adael tanwariant o 33%. Methwyd gwario’r cyfalaf a addawyd pob blwyddyn ers 2014-15.

 Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru: “Rydw i o blaid y cyngor yn bod yn uchelgeisiol â’r rhaglen gyfalaf, boed yn addysg, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, cartrefi neu brosiectau eraill. 

“Ond mae galw ar i Gabinet Llafur fod yn realistig ynglŷn â’r hyn y maent yn dweud wrth y cyhoedd. Mae wedi bod dipyn yn brin o’r hyn a gynlluniwyd ac roedd hynny’n achos embaras mawr. Beth yw’r pwynt o addo cynlluniau graddfa amser pan gânt eu hatal o dipyn neu’n wynebu’r perygl o ddim yn cael eu gwneud o gwbl?  Mae’n fater o Lafur yn twyllo pobol. 

“Mae’r cyngor yn euog o gasglu arian trethdalwyr ymhell cyn bod ei angen - yn rhoi ergyd i’r trethdalwyr dim ond i ddodi’r arian yn y banc. Mae’n glir bod galw am adolygiad i mewn i’r ffordd y cynllunnir  prosiectau cyfalaf a sut y cânt eu gweithredu er mwyn sicrhau nad yw’r broblem hon yn parhau.”

 Dywedodd Delyth Jewell, A.C. sy’n sefyll yng Nghaerffili yn Etholiadau’r Senedd yn 2021: “Fedra i ddim meddwl am well trosiad am fethiant uchelgais Llafur yng Nghaerffili na’r tan wariant a ddatgelwyd gan Blaid Cymru.

“Mae’n ymddangos yn hyn na allwch yn wirioneddol osod ffigwr ar addewidion a dorrwyd. Mae pobol Caerffili yn haeddu cyngor sy’n cadw ei addewidion. 

“Dengys ffigyrau swyddogol fod prif wasanaethau fel addysg, gwasanaethau cymdeithasol a phriffyrdd wedi tanwario o filiynau o bunnoedd.

   

                                    Cyllideb                                Gwariant

2018-19:                   £116.24m                             £78.62m

2017-18                    £109-09m                             £70.33m

2016-17                     £94.08m                              £67.31m

2015-16                    £83.73m                               £60.99m

2014-15                    £70.78m                               £43.15m

TOTALS                   £473.92m                             £320.40m