Problemau Parcio

24/01/2020

Codwyd problemau parcio sy’n amharu ar drigolion Bryn Heol ym Medwas yn y Senedd yr wythnos hon gan AC Plaid Cymru, Delyth Jewell.

Gofynnodd Delyth Jewell, sy’n sefyll yng Nghaerffili yn Etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf, i’r Gweinidog Trafnidiaeth Lee Waters beth oedd disgwyl i drigolion ei wneud pan nad oedd ganddynt unrhyw le i barcio ar y stryd a bod cynlluniau gan Gyngor Caerffili i ddarparu mwy o fannau parcio wedi’i ddiddymu.

Dywedodd Delyth Jewell: “Mae yna fater yng Nghaerffili, rwy’n sicr eich bod yn ymwybodol ohono,  lle mae trigolion lleol yn methu parcio ac mae hyn ym Mryn Heol ym Medwas, lle mae trigolion wedi’u llwyr gythruddo gan ddiffyg penderfyniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a’u diffyg gweithredu ynglŷn â’r broblem.

“Dywedir wrthynt na allant barcio’r tu allan i’w tai ar y stryd, ond hefyd allwn nhw ddim parcio ar y pafin am resymau amlwg. Ac roedd y cyngor wedi cyhoedd y byddent yn gweithredu i’w helpu, ac yna maent wedi tynnu yn ôl o wneud hynny.

“Felly, yn amlwg, tra bo fi’n cefnogi’n gyfan gwbl yr hyn mae’r Llywodraeth yn ei wneud yn nhermau’r bwriad i atal parcio ar bafin, byddai’r Dirprwy Weinidog yn cytuno a fi, er mwyn i’r gwaith hyn barhau, bod yn rhaid dod o hyd i fannau parcio priodol wedi’u darparu gan awdurdodau lleol fel bod trigolion yn gallu parcio’n ddiogel y tu allan i’w cartrefi?”

Yn ei ymateb, dywedodd y Dirprwy Weinidog Trafnidiaeth Lee Walters: “Rwy’n credu na ddylem feirniadu awdurdodau lleol yma oherwydd maent mewn safle anodd iawn. Calon y broblem yw’r nifer o geir mae cynifer ohonom yn berchen arnynt. Ac ni luniwyd y strydoedd i ddarparu ar gyfer y nifer o gerbydau sy’n ceisio gwasgu i mewn i stryd a ddarparwyd ar gyfer ceffyl a chert.   

“Felly, dydy e ddim yn fater syml o ddarparu tir ychwanegol ar gyfer parcio ceir, oherwydd ble mae hyn yn arwain? Ac ai hyn yw’r defnydd gorau o dir yn ein cymunedau - ei ddarparu ar gyfer ceir?”

Ychwanegodd yn ddiweddarach: “Credaf gydag adfent ceir trydanol a cheir heb yrwyr, lle bydd pobol yn llai tebygol o brynu eu ceir gan ei bod yn debyg y byddant yn cael eu prydlesu a’u rhannu am y bydd y costau cyfalaf mor uchel - trafnidiaeth yn ôl y galw fydd e ac mae hyn ond rhyw 15 i 20 mlynedd i ffwrdd. Felly, mae technoleg yn cynnig rhyw ateb yma.”

Yn ymateb i’r Dirprwy Weinidog, dywedodd Cynghorydd Cymunedol Plaid Cymru dros Fedwas, Tretomos a Machen Daniel Llewellyn: “Mae cyngor Caerffili wedi codi gobeithion y trigolion dros y mater o fannau parcio dim ond i’w siomi. Mae hwn yn fater sydd wedi bod yn mynd ymlaen am bron i 15 mlynedd ac mae angen ei ddatrys nawr.

“Mae’r Gweinidog yn siarad am ddyfodiad ceir trydanol a cheir heb yrrwyr sy’n yn iawn, ond bydd angen rhywle i barcio ar drigolion Bryn Heol cyn hynny. Gall cyngor Caerffili ddod o hyd i arian i dalu’r cyn brif weithredwr felly gallant wneud yr un peth i drigolion Bryn Heol.”