Cyhuddo’r Cyngor o Sensoriaeth ar ôl Neilltuo Sylwadau Beirniadol am Gau Heol

23/07/2020

Cyhuddwyd Cyngor Caerffili a reolir gan Lafur o sensro sylwadau beirniadol ar eu tudalen Facebook am gynlluniau dadleuol  i gau Heol y Mynydd yng Nghaerffili. 

Dilëwyd neu cuddiwyd mwy na 200 o sylwadau, a wnaed yn bennaf gan drigolion, gan yr awdurdod, gan danio cynddaredd ymhlith pobol leol sy’n defnyddio Facebook. 

Yn dilyn y feirniadaeth ynglŷn â’r cynllun i gau Heol y Mynydd dywedodd Llafur na fyddai wedi digwydd petai wedi mynd ymhellach. Mae gan gynghorydd Plaid Cymru, Lindsay Whittle, a gododd y mater yn y lle cyntaf, bron i 100,000 safiad ar fideo a recordiodd. 

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd gwrthblaid Plaid Cymru: “Mae gweithred y cyngor yn blasu o sensoriaeth. Dywedwyd wrthyf fod dros 200 o sylwadau wedi’u cuddio neu eu neilltuo o dudalen Facebook y cyngor sy’n ymwneud â Chronfa Cynnal Trafnidiaeth - Mynydd Caerffili. Mae hyn yn gwbl annerbyniol. 

“Hefyd, mae pobol angen gwybod a oes yna ymyrraeth wleidyddol ar dudalen y cyngor. Pwy aeth ati i bostio hwn - ai swyddog y cyngor neu gynghorydd, oes gan gynghorwyr y blaid sy’n rheoli fynediad i dudalen y cyngor fel gweinyddwyr? 

Dywedodd Delyth Jewell, AS, ymgeisydd Plaid Cymru dros Gaerffili yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf: “Mae tryloywder yn bwysig dros ben wrth gymryd penderfyniadau lleol. Os caiff trigolion eu sensro pan fyddant wedi mynegi barn feirniadol, fedra i ddim gweld sut gall y cyngor hawlio eu bod yn gwrando ar leisiau lleol. 

Dylai’r cyngor fyfyrio ar y mater hwn a ddylen nhw fyth eto geisio dileu sylwadau beirniadol. Dylen nhw groesawu ymrwymiad pobol leol gan wrando ar eu consyrn.” 

Mewn llythyr i’r prif weithredwr Christina Harrhy, dywedodd y Cynghorydd Colin Mann a yrrodd ymlaen y sgrinluniau o rhai o’r sylwadau a ddileuwyd. “Roeddwn i’n meddwl fod y Facebook Corfforaethol ar y naill law yn fodd o rannu gwybodaeth gyda’n trigolion ond hefyd ei fod yn galluogi dadl resymol. Os dileuir negeseuon yn gyson, sut allan nhw roi safbwynt cytbwys o’r hyn sydd yn mynd ymlaen? 

Gellid dehongli hyn yn sensoriaeth. Gobeithiaf yn ddiffuant nad sensoriaeth yw hyn ond mae’n hawdd deall pam y byddai’r cyhoedd yn meddwl hyn.”