Agorwch Doiledau Cyhoeddus ym Mharciau Caerffili, yw anogaeth Plaid Cymru

06/08/2020

Mae Plaid Cymru am weld toiledau cyhoeddus yn agor ym mharciau Caerffili mor gynted â phosib - dim ond fod hynny yn ddiogel.

Cred y Cynghorydd Colin Mann, sy’n cynrychioli Llanbradach, y dylai tai bach ym mhob un o barciau’r sir fod ar gael mor gynted a bo modd.

Dywedodd: “Yn anffodus does dim tai bach ym mhob un o’n parciau ond dylid eu hagor lle maent ar gael.

I godi un enghraifft, mae gennym sefyllfa ym Mharc Ystrad Mynach lle mae’r ciosg lluniaeth ar agor ond mae’r toiledau ar glo.”

“Rydw i wedi bod yn y parc gan siarad â‘r staff ac maen nhw’n dweud wrthyf fod 20 - 30 o bobol pob dydd yn gofyn am y tai bach. Rwy’n ymwybodol bod rhai rhieni plant ifanc wedi’u gorfodi i ddod o hyd i rywle arall yn y parc lle gallan nhw fynd i’r toiled. Yr hyn sy’n eironig yw bod pobol anabl, sydd ag allweddi radar, yn gallu cael mynediad i doiledau anabl yn Ystrad.

“Rydw i wedi gofyn i swyddogion y cyngor adolygu’r sefyllfa a datrys y broblem.

“Rydw i hefyd yn ymwybodol fod ein cymdogion yng Nghaerdydd yn agor mwyafrif llethol o’u toiledau mewn parciau hyd at ddiwedd mis diwethaf, gan gynnwys Parc y Rhath a Pharc Victoria. Mae toiledau ym Mharc Aberdâr a Pharc Coffa’r Rhyfel, Ynysangharad ym Mhontypridd hefyd wedi ail agor. Mae toiledau hefyd ar agor mewn ardaloedd cynghorau eraill.”

Dywedodd y Cynghorydd Martyn James, sy’n cynrychioli ward Ystrad Mynach: “Mae parc Ystrad Mynach pob amser yn boblogaidd a chaiff ei ddefnyddio gan bobol o ardal eang. Rydym yng nghanol gwyliau ysgol a chyda tywydd teg bydd nifer o rieni eisiau mynd â’u plant i’r parc dim ond i weld fod y tai bach ar gau.

“Gwnaed fi’n ymwybodol bod swyddogion y cyngor yn chwilio am ateb ar sut i agor y toiledau yn y parc yma, tra’n sicrhau diogelwch ond o ystyried mai hwn yw pegwn y tymor gwyliau mae galw am weithredu’n fuan iawn.”

Yng Nghaerdydd glanhawyd y cyfleusterau, eu profi ac asesu risg ac roedd glanhau rheolaidd a mesurau gwahanu cymdeithasol yn eu lle, ynghyd ag arwyddion yn annog glanweithdra da.