Y Blaid yn Croesawu Mesurau Cadarnach i Gynghorau Fynd i’r afael a Pharcio ar Balmentydd

15/10/2020

Mae Plaid Cymru wedi croesawu’r bwriad gan Lywodraeth Cymru i roi pŵer i awdurdodau lleol i fynd i’r afael â phroblemau gyrwyr yn parcio ar balmantydd.

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili: Mae gyrwyr anystyriol wedi plagio strydoedd ers blynyddoedd. Dydyn nhw’n malio dim am bobol mewn cadeiriau olwyn a mamau â phramiau gan feddwl y gallant barcio lle bynnag y maent eisiau. Rydw i’n falch y bydd y cyngor bellach yn gallu bod yn fwy llym a’u dirywio.

“Beth bynnag, bydd galw ar i’r awdurdod sicrhau agwedd sy’n dangos synnwyr cyffredin gan fod rhai ffyrdd mor gul ni ellir osgoi parcio ar ymyl palmentydd.  Os na fydd yr awdurdod yn darparu parcio amgen byddai’n annheg iddyn nhw ddirywio modurwyr.

Dywedodd Delyth Jewell, Aelod y Senedd ar gyfer Dwyrain De Cymru: “Croesawaf y ffaith y bydd awdurdodau lleol yn derbyn pwerau newydd i fynd i’r afael â’r broblem o barcio ar balmentydd gan ei bod yn ei gwneud yn anodd iawn i bobol â chadeiriau gwthio neu rai sydd ag anawsterau teithio.

“Tra bo Plaid Cymru yn cefnogi bwriad Llywodraeth Cymru i geisio lleihau’r defnydd o geir yn y tymor canol, mae’n rhaid i ni fod yn realistig nad yw yn mynd i ddigwydd dros nos, felly hoffwn weld ystyriaeth i fwy o fannau parcio ar gael ar gyfer cymunedau sydd eu hangen ar sail achos-wrth-achos.

“Mater arall sydd angen mynd i’r afael ag e yw ystadau o dai newydd yn cael eu hadeiladau heb ddarpariaeth ddigonol ar gyfer parcio, a dyna’r rheswm pam y’n ni'n galw am isadeiledd gwasanaethau cyhoeddus i chwarae rhan bwysicach wrth gymryd penderfyniadau cynllunio.

“Bydd galw ar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili feddwl yn ofalus ar sut i weithredu eu pwerau parcio newydd cyn iddynt ddod i rym ym mis Gorffennaf 2022, felly bydden i’n annog unigolion a chymunedau i roi gwybod i’r cyngor wybod am amgylchiadau neilltuol sydd angen eu hystyried yn ystod y 12 mis nesaf.”ychwanegodd Delyth Jewell, sy’n sefyll yng Nghaerffili yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesa.

Dywedodd y Cynghorydd Daniel Llewellyn, aelod Plaid Cymru ar Gyngor Cymunedol Bedwas a Thretomas: “Rydw I wedi bod yn ymgyrchu ers blynyddoedd lawer ar gyfer trigolion Bryn Heol yn fy ward. Does ganddyn nhw, yn llythrennol, unman i barcio. Mae’r heol yn gul a chawsant eu rhybuddio ynglŷn â pharcio ar yr heol gan fyddai hyn yn rhwystro cerbydau brys yn ogystal â cherbydau eraill. Dydyn nhw ddim yn gallu parcio ar y mannau gwyrdd o flaen eu tai gan iddynt gael eu rhybuddio gan y cyngor sir.

“Yr unig beth sydd ar ôl yw’r palmant ac maent yn wynebu’r bygythiad gan y cyngor sir. Os ydy’r cyngor am wahardd parcio ar balmentydd bydd yn rhaid iddynt sicrhau fod awdurdodau lleol yn darparu ar gyfer trigolion sy’n byw mewn ardaloedd fel hyn.”