Newyddion

25/11/2011  Cynllun y faner werdd i Barciau Ystrad Mynach a Bargoed
Cynllun y faner werdd i Barciau Ystrad Mynach a Bargoed

Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer ennill statws y faner werdd i barciau Ystrad Mynach a Bargoed. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad Plaid, am adeiladau ar y parciau sydd eisoes â baneri gwyrdd ym Morgan Jones, Caerffili, Waunfawr yn Cross Keys a Pharc y Wern yn Nelson.

Darllena fwy...

24/11/2011  AGOS I 1,000 o BOBOL YN CEFNOGI YMGYRCH DROS ADDYSG GYMRAEG
AGOS I 1,000 o BOBOL YN CEFNOGI YMGYRCH DROS ADDYSG GYMRAEG

Cefnogodd dros 600 o bobol ddeiseb ar-lein o fewn 24 awr yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddarparu arian ar gyfer ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Darllena fwy...

15/11/2011  Gwaith adeiladau yn mynd yn ei flaen mewn Ysgol Newydd i Caerffili
Gwaith adeiladau yn mynd yn ei flaen mewn Ysgol Newydd i Caerffili

Mae’r gwaith newydd ddechrau o adeiladu ysgol newydd sbon yn lle’r ysgol gynradd ar safle Ysgol Gynradd Cwm Ifor, Penyrheol, Caerffili.

Darllena fwy...

08/11/2011  Cynghorydd y Blaid yn Hyrwyddwr Ieuenctid am y Bedwaredd flwyddyn
Cynghorydd y Blaid yn Hyrwyddwr Ieuenctid am y Bedwaredd flwyddyn

Ail-etholwyd cynghorydd o Gaerffili, Mike Prew, yn hyrwyddwr ieuenctid am y bedwaredd tro, sy’n record.

Darllena fwy...

05/11/2011  Pentrefwyr i wneud cais newydd am Ganolfan Iechyd
Pentrefwyr i wneud cais newydd am Ganolfan Iechyd

Mae cais newydd i’w wneud gan gynghorwyr a phentrefwyr er mwyn ennill cefnogaeth ar gyfer datblygu canolfan iechyd yn Llanbradach.

Darllena fwy...

28/10/2011  Y Blaid yn cyflawni ym Margod
Y Blaid yn cyflawni ym Margod

Gweler isod destun araith y Cynghorydd Allan Pritchard, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, yn ystod agoriad llyfrgell newydd a chanolfan gwasanaeth cwsmeriaid newydd Bargod, wedi ailwampiad Capel Hanbury.

Darllena fwy...

20/10/2011  Ydy ein Llywodraeth ym Mae Caerdydd yn wirioneddol ymrwymedig i Gymru ddwyieithog ddirgrynol?
Ydy ein Llywodraeth ym Mae Caerdydd yn wirioneddol ymrwymedig i Gymru ddwyieithog ddirgrynol?

Ar yr olwg gyntaf byddai lle i gredu hynny. Ond ychydig wythnosau yn ôl mewn digwyddiad yn Auckland, dywedodd ein Prif Weinidog, “Hawdd gweld cymaint sy’n gyffredin rhwng Cymru a Seland Newydd.

Darllena fwy...

17/10/2011  Caerffii ar fir tablau cynghrair ailgylchu – eto
Caerffii ar fir tablau cynghrair ailgylchu – eto

Dengys ffigyrau newydd eu rhyddau bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, yn parhau i gryfhau ei safle ar frig tabl cynghrair awdurdodau lleol De Cymru.

Darllena fwy...

14/10/2011  Y Blaid yn arwain y ffordd wrth osgoi colli swyddi gorfodol
Y Blaid yn arwain y ffordd wrth osgoi colli swyddi gorfodol

Cyngor Caerffili, dan arweiniad y Blaid yw’r unig un o 22 awdurdod lleol yng Nghymru i beidio â chyflwyno diweithdra gorfodol i’w staff yn ystod y tair blynedd ariannol ddiwethaf.

Darllena fwy...

13/10/2011  ANNOG MASNACHWYR I GEISIO IAWNDAL AM EU COLLEDION
ANNOG MASNACHWYR I GEISIO IAWNDAL AM EU COLLEDION

Mae cynghorwyr lleol wedi annog manwerthwyr yng Nghaerffili, sydd wedi colli busnes oherwydd y gwaith o adnewyddu pibellau nwy, i geisio iawndal am eu colledion.

Darllena fwy...

10/10/2011  Arweinydd yn ymbiil am gefnogaeth i’r ymgyrch am enwau glofeydd ar wardiau’r ysbyty newydd
Arweinydd yn ymbiil am gefnogaeth i’r ymgyrch am enwau glofeydd ar wardiau’r ysbyty newydd

Mae arweinydd Plaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffiil yn galw ar i’r cyhoedd a gwleidyddion o bob plaid i genfogi’r galw am enwi wardiau yn ysbyty newydd £172m Ystrad Fawr ar ôl cyn weithfeydd glo’r ardal.

Darllena fwy...

09/10/2011  Y Blaid yng Nghaerffili yn Arwain Drwy Rewi Treth y Cyngor
Y Blaid yng Nghaerffili yn Arwain Drwy Rewi Treth y Cyngor

Mae’n fwriad gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad Plaid Cymru, i rewi treth y cyngor am yr AIL FLWYDDYN yn olynol, os bydd Llywodraeth Cymru yn neilltuo arian neu beidio ar gyfer g wneud hyn yng Nghymru.

Darllena fwy...

03/10/2011  Rhowch gyfle i ganol trefi ffynnu, ymbil i Lywodraeth Cymru gan gyngor dan arweiniad y Blaid
Rhowch gyfle i ganol trefi ffynnu, ymbil i Lywodraeth Cymru gan gyngor dan arweiniad y Blaid

Dylai Llywodraeth Cymru gynorthwyo canol trefi drwy leihau’r manteision masnachol sydd gan barciau manwerthu y tu allan i drefi, drwy gynnig trethi busnes is, yn ôl Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sydd dan arweinyddiaeth y Blaid.

Darllena fwy...

30/09/2011  Enwch Wardiau’r Ysbyty Newydd ar ôl Cyn Lofeydd, pledia Cabinet y Cyngor
Enwch Wardiau’r Ysbyty Newydd ar ôl Cyn Lofeydd, pledia Cabinet y Cyngor

Mae cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, dan arweiniad y Blaid, yn galw ar arweinyddion iechyd i enwi wardiau yn Ysbyty £172m Ystrad Fawr ar ôl cyn lofeydd yr ardal.

Darllena fwy...

23/09/2011  Cyngor y Blaid 'yn rhoi boddhad i gwsmeriaid'
Cyngor y Blaid 'yn rhoi boddhad i gwsmeriaid'

Mae cyngor Caerffili, dan arweiniad y Blaid wedi derbyn marciau llawn gan y rhai sydd yn wirioneddol y n cyfrif - y bobl sy’n byw yn y bwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

19/09/2011  Hwb Parcio Am Ddim i Ganol Trefi
Hwb Parcio Am Ddim i Ganol Trefi

Mae siopwyr ar fin derbyn hwb cyn y Nadolig drwy gael parcio’n rhad ac am ddim yng nghanol trefi yn y fwrdeistref sirol.

Darllena fwy...

13/09/2011  Anrhydeddu Pobl Ifan ym Mhrifysgol y Plant
Anrhydeddu Pobl Ifan ym Mhrifysgol y Plant

Anrhydeddwyd deuddeg o bobol ifanc mewn seremoni raddio arbennig i nodi eu cyflawniad amlwg ym Mhrifysgol y Plant.

Darllena fwy...

11/09/2011  Aelod Cynulliad y Blaid yn ymosod ar agwedd“Bwli o Weinidog” tuag at Lywodraeth Leol
Aelod Cynulliad y Blaid yn ymosod ar agwedd“Bwli o Weinidog” tuag at Lywodraeth Leol

Cyhuddwyd y Gweinidogion Leighton Andrews a Carl Sargeant gan Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Lindsay Whittle, o ymddwyn fel bwlis yn eu hagwedd tuag at Lywodraeth Leol.

Darllena fwy...

08/09/2011  CURFA I DRIGOLION CAERFFILI PAN ROEDD LLAFUR MEWN GRYM
CURFA I DRIGOLION CAERFFILI PAN ROEDD LLAFUR MEWN GRYM

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Caerffili yn talu’n ormodol drwy gynnydd yn nhreth y cyngor pan mae Llafur yn rheoli’r Cyngor Bwrdeistref Sirol, dengys ffigyrau diweddar.

Darllena fwy...

03/09/2011   Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili
 Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili

Mae’r cynghorydd Lynne Hughes wedi bod yn trafod ei phryderon ynglŷn â lefelau amddifadedd ar Barc Lansbury, Caerffili.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 21 o 22 - Olaf